VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

นโยบายความเป็นส่วนตัว & นโยบายเว็บไซต์ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Be.Okinawa (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”)
เว็บไซต์นี้คือเว็บช่องทางสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวในโอกินาวะ ดำเนินการโดย Okinawa Convention & Visitors Bureau (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “OCVB”)

ในเว็บไซต์นี้ เราจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้น้อยที่สุดภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดใช้กับผู้ใช้งานทุกคน (ร่วมถึงผู้เช่าด้วย) ของ Okinawa Story

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ใช้อ้างถึงข้อมูลที่ระบุได้ของแต่ละบุคคล ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสอบถามผ่านอีเมล

2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. การติดต่อจาก OCVB ผ่านทางอีเมล
2. แบบสำรวจและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในโอกินาวะ

3. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักมาตรฐาน OCVB จะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม
อย่างไรก็ตาม OCVB อาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ทำสัญญาภายนอกในกรณีที่ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในย่อหน้า 2 ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ทำสัญญารายอื่น
1. ในกรณีที่การติดต่อกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึง OCVB ได้รับการว่างจ้างจากผู้ทำสัญญาภายนอก
2. ในกรณีที่เป็นการติดต่อกับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ผ่านทางอีเมล, ฯลฯ โดยได้รับการว่าจ้างจากผู้ทำสัญญาภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษต่างๆ
OCVB อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฏหมายรายอื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อกฏหมาย
2. ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่จำเป็นเป็นรายกรณีไปจากทาง OCVB

5. การได้มาซึ่ง IP Address
OCVB จะได้รับ IP Address และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้มาโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นโดย OCVB หรือข้อกำหนดตามกฏหมายข้อบังคับของญี่ปุ่น, มีการยืนยันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือมีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของระบบเว็บไซต์, ผู้ใช้งาน, หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ OCVB อาจทำการสืบสวน IP Address โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้ัน หรือทำการปิดกั้นการเข้าถึง

6. การใช้บันทึกการเข้าถึง
OCVB จะรวบรวมบันทึกการเข้าถึงด้วยการใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในโอกินาวะ OCVB อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้กกี้เพื่อรับข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกโดยละเอียด ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกจะไม่ถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่อาจทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้

นโยบายเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่  เราเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่าที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า (มีชื่อย่อว่า “OCVB”)  การใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างและข้อตกลงอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งข้อตกลงนี้หากมีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้  เนื่องจากไม่สามารถทำการแจ้งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อตกลงการใช้ฉบับล่าสุดก่อนใช้  นอกจากนั้น ข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการนำมาพิจารณาก่อน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในรายละเอียดของสิ่งที่ใช้ในการอธิบายและข้อมูลจากเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ที่เกิดเนื่องจาการใช้เว็บไซต์นี้

1. บริการของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่
การเข้าใช้เว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จำเป็นต้องมีการต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต   ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ในการสื่อสารโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าจะไม่มีส่วนในการเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับทราบว่าคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่รับการสอบถามในเรื่องเหล่านี้  โอกินาว่าสตอรี่ให้บริการหลายประเภท เช่น การให้ข้อมูล  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาการบริการ ยกเลิกหรือโอนถ่ายเนื้อหาไปยังบริการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2. การรับประกันการจัดการและข้อมูลระบบ
โอกินาว่าสตอรี่ยินยอมให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถสืบค้นและดูข้อมูลได้ แต่ไม่รับประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ, ความน่าเชื่อถือของระบบและผลการเชื่อมต่อ  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าจะจัดการข้อมูลภายใต้ดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ แต่มิได้รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นจะยังมีผลหรือไม่  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่
โอกินาว่าสตอรี่ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อเรื่องต่อไปนี้

  1. บริการจะทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์พึงพอใจ
  2. จะไม่มีความไม่สะดวกหรือความผิดพลาดในการใช้บริการ
  3. ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
  4. บริการหรือผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเว็บไซต์  การใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดหรือขัดต่อกฏระเบียบสังคมและคุณธรรม  เราจะทำการตรวจสอบบริการนั้นทันทีที่ได้รับการแจ้ง และเมื่อได้รับการตัดสินว่าจำเป็นต้องแก้ไข เราจะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการขอ  สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เช่าใช้บริการให้เช่า หากคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าพิจารณาว่ามีความจำ จะทำการแจ้งให้แก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นๆ และอาจหยุดให้บริการ  เนื้อหานี้สอดคล้องกับ “ข้อตกลงข้อมูลที่เผยแพร่” ที่เป็นฉบับแยกต่างหากและได้มอบให้แก่ผู้เช่าไว้แล้ว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบต่อข้อมูล

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
การจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะสอดคล้องกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ที่เป็นฉบับแยกต่างหาก

4. การใช้ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่มีลิงค์ต่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก
ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ และคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่สามารถรับผิดชอบความขัดข้องใดๆอันเนื่องจากเนื้อหาเหล่านั้นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

5. สิทธิครอบครองของคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า
คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าถือสิทธิครอบครองข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่  ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดเตรียมข้อมูลไม่ใช่คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า  ห้ามมิให้นำข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า เช่น การทำใหม่, เปิดเผยต่อสาธารณ, ดัดแปลง, แจกจ่าย, โอนถ่าย, แปล, อนุญาตให้ผู้อื่นใช้, พิมพ์ซ้ำ หรือนำไปใช้อีก  ผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจสั่งให้ผู้ละเมิดทำการชดใช้ตามมูลค่าที่ผู้ละเมิดทำการละเมิด

6. การแจ้งให้ทราบและการติดต่อ
คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจแจ้งให้ทราบหรือติดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล์ในกรณีที่มีความจำเป็น   ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่สามารถติดต่อ คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าได้ทางจดหมายหรืออีเมล์ในกรณีที่มีความจำเป็น

เมื่อคุณวางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเรา

ตามกฎทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ต่างๆ สามารถมีลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ได้ ในกรณีที่ท่านต้องการลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านข้อมูลที่สรุปไว้ด้านล่างนี้และทำการเชื่อมโยงลิงก์มายังเว็บไซต์เมื่อท่านยอมรับในข้อตกลงเหล่านี้เท่านั้น

– เว็บไซต์นี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในผู้ที่แนะนำเว็บไซต์
– เมื่อโพสต์ลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ โปรดแน่ใจว่าลิงก์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้หน้าเพจเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่เท่านั้น
– กรุณาใช้ลิงก์ข้อความหรือหนึ่งในภาพแบนเนอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง
– ในกรณีที่ใช้ลิงก์ข้อความ กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นลิงก์เชื่อมโยงมายัง “Visit Okinawa Japan”
– ในกรณีที่ใช้ภาพแบนเนอร์ของเรา กรุณาดาวน์โหลดภาพและนำไปใช้โดยไม่ปรับแต่งแก้ไขใดๆ

460 px × 100 px

260 px × 57 px

400 px × 400 px

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเพจ ในกรณีที่เป็นลิงก์จากเว็บไซต์ประเภทดังต่อไปนี้

– เว็บไซต์ที่มีการหมิ่นประมาทเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและหลักความเหมาะสม
– เว็บไซต์ที่อาจชักนำไปในทางที่ผิดหรือทำให้ผู้เข้าชมเว็บตัดสินผิดพลาด